Габрово '21

Европейски зелен лист

За купувачите и възложителите

Настоящата секция има за цел да сподели с купувачите, полезни насоки и съвети, как да избират своите стоки, услуги и строителство, като отчитат екологичното и социално въздействие, което оказват те през своя жизнен цикъл. Представените решения, критерии и практики са насочени към конкретни проблеми, свързани с ресурсната ефективност, климатичните промени, социалните предизвикателства и други. Не претендираме да са универсално решение на всички проблеми, но НИЕ, от Община Габрово, вярваме, че не грандиозността на решението го прави велико, а неговата универсалност и възможност за мултиплициране, достъпността и най-вече способността да бъде приложено от много хора, в кратко време и… трайно прилагано. Вярваме, че в редовете по-долу всеки ще открие нещо малко, което да му е полезно, когато взема решение за своя дом, за своето работно място или като експерт на своето работно място!

Повишаване качеството на изпълнените СМР, посредством предвиждане на задължително обучение за работниците или част от тях, изпълняващи дейности на обекта

Обновяването на сградите или т. нар. саниране изисква както влагане на качествени материали със съответните качества и параметри, така и да се познават основните понятия и характеристики на сградите и енергийната ефективност. Възложителите следва да могат да си гарантират, че работниците на обекта, са с необходимите познания и квалификация за постигане на оптимални резултати. От друга страна въвеждането на подобна практика би повишило и конкурентноспособността на работниците, в строителния бранш. Друг проблем, за чието решаване може да спомогне представеното решение е този с липсата на квалифицирани кадри, в определена сфера.

Намаляване разходването на питейна вода и разходите за нейното доставяне и снабдяване

Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока

Водните ресурси са привидно достатъчно, но географското им разположение и качествените им характеристики са специфични, потребността от вода в сухите сезони, допълнително ограничава достъпа на хората до чиста и качествена питейна вода.

През 2020 година всички станахме свидетели на водната криза в Перник, села в община Габрово системно са подлагани на режимн на водата, а цената се повишава периодично.

Именно в такива моменти всяка капка вода е ценна и следва да се стремим към разумното й ползване.

В приложения файл, ще намерите повече информация и възможности, как да опазваме водата без да нарушаваме комфорта си.