Габрово '21

Европейски зелен лист

Полезна информация

МОДЕЛИ НА ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА РЕСУРСТНА ЕФЕКТИВНОСТ

Разработени по проект GPP-Stream

Настоящият наръчник представлява сборник от 10 тръжни модела, които могат да бъдат използвани като основа или чрез адаптиране при желание за реализиране на зелени обществени поръчки

ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Разработено по проект „Методическа подкрепа за развитието
на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по
приоритетна ос 3 „Частен сектор“ на Българо-швейцарската програма
за сътрудничество

Целта на Помагалото е да предостави практически инструментариум на организациите-възложители на обществени поръчки, който да улесни възложителите при залагането на екологосъобразни критерии в обявяваните от тях обществени поръчки

VEHICLES - LIFE CYCLE COST (LCC) CALCULATOR
VEHICLES – LIFE CYCLE COST (LCC) CALCULATOR


The clean Fleets Life-cycle cost calculator is an easy to use tool to allow comparison of the LIFE CYCLE COST (LCC)/TOTAL COSTS OF OWNERSHIP (TCO) of different vehicles and bids within the procurement process

КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА УСТОЙЧИВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Зелените критериите на на ЕС са разработени за различни продуктови категории, за да улеснят включването на зелените изисквания в документацията за обществени поръчки.

Ръководство за възлагане на обществени поръчки заиновации

Ръководство за възлагане на обществени поръчки за
иновации

Ръководството представя накратко основните аспекти на обществените поръчки за иновации: защо са важни, кой има интерес от тях и как може да се осъществяват

Contract Monitoring