Габрово '21

Европейски зелен лист

71 ДОБРИ ПРАКТИКИ

СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КЪМ НАРЪЧНИКА

Социално отговорните обществени поръчки са насочени към постигането на положителни социални резултати в обществените поръчки. Възлагането на обществени поръчки засяга голям брой хора, независимо дали като ползватели на обществени услуги, лица, участващи в производството и доставката, или персонал на организацията за закупуване.
Във все по-голяма степен необходимостта да се обърне внимание и на трите стълба на устойчивостта (социална, екологична и икономическа) при обществените поръчки се признава както от публичния, така и от частния сектор и очакванията на обществото.
България е сред малкото държави реализирали на практика възможността предоставена от европейското законодателство да запазят правото на участие в процедури за възлагане на обществена поръчка на защитени предприятия или икономически оператори, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за стимулиране прилагането на зелени
обществени поръчки

Към настоящия момент ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ са все още доброволен инструмент, използван от възложителите, като няма единна рамка или стратегия за тях. В различни стратегически и нормативни документи се срещат препратки или изисквания към Възложителите в определени сфери да залагат критерии свързани с опазването на околната среда. Като добра практика може да се посочи приемането от самостоятелни възложители (практика както на национално така и на ниво ЕС) да приемат свои планове или стратегии за прилагане на ЗеОП, които синтезират наличните стратегически документи и разписват конкретни мерки и действия
Планът за насърчаване на Залените обществени поръчки и ресурсната ефективност при потреблението на стоки и услуги…
Заложените в плана дейности отчитат динамиката в обществените отношения, ежедневните предизвикателства, пред които се изправят възложители и необходимостта от непрекъсната комуникация и изграждане на капацитет на експертите, бизнеса и гражданите.

Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“

КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТА

Реализиран е модел, в който инвестицията се изплаща от икономията, постигната в резултат на експлоатацията на новото енергийно ефективно осветление. Освен това системата за улично осветление се привежда в съответствие с изискванията на въведения стандарт за осветеност и намаляване на светлинното замърсяване.   Инвестицията предвижда подмяна на осветителите, въвеждане на система за мониторинг и контрол. В договора е предвидена възможност за допълнително възлагане на дейности по поддръжка и ремонт на мрежата, която не е елемент на инвестицията.

ПРИМЕРИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Община габрово разработи в рамките на проект GPP STREAM кратка политика и примери за това, как обществените поръчки могат да спомогнат в борбата с климатичните промени и глобалното затопляне през доставяне на стоки и услуги с намалено отделяне на вредни парникови емисии. Материалът съдържа и кратки препоръки за това, как да насърчим заинтересованите страни да се включат в процеса и да демонстрираме ползите от прилагането на зелените обществени поръчки за потребителите на придобитите стоки и услуги.