Габрово '21

Европейски зелен лист

Нека отново превърнем сивото в зелено

Община Габрово стартира кампанията „Да превърнем сивото в зелено”, която ще се осъществи чрез публично-частни партньорства.

Програмата е насочена към реализация на дейности по благоустрояване на обекти  общинска собственост, като ремонт на тротоарни площи, пешеходни зони, огради и облагородяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи.

Целта на инициативата е подобряване на средата за обитаване и опазване на изграденото с активното участие на граждани и граждански сдружения, юридически лица и неправителствени организации.

Ползите от участие в програмата са прилагане на устойчив модел за партньорство, реално взаимодействие между институции и граждани и активно гражданско участие в естетическото оформление на публичните пространства.

Основните дейности, включени в програмата са: реновиране на площадки пред и около жилищните блокове, подмяна на тротоарни настилки, насипване и подравняване на терени, затревяване на площи, поставяне на беседки, пейки, маси, кошчета за отпадъци, декоративни огради и др. На финансираните проекти следва да се осигури поддръжка поне 3 години. Кампанията през 2021 г. ще включва проекти, които ще се  реализират с финансово участие на граждани и сдружения. По този начин се развива устойчиво партньорство и отговорна грижа.

Общият бюджет на инициативата „Да превърнем сивото в зелено“ през 2021 година е 35 000 лв. За кандидати с проекти до 5 000 лв. собственото финансово измеримо участие трябва да бъде не по-малко от 25%, а при проекти от 5 000 лв. до 15 000 лв. – не по-малко от 35% собствено финансиране.  

Срокът за кандидатстване е до 30 юни 2021 г. чрез попълване на електронен формуляр, както и на хартиен носител в Центъра за информация и услуги.

 „Да превърнем сивото в зелено” е част от програмата на Община Габрово като носител на екологичната награда на Европейската комисия  „Европейски зелен лист“ за 2021 г.

Да превърнем заедно сивото в зелено и да покажем, че екологичните идеи са начин на живот за габровци!