Габрово '21

Европейски зелен лист
Габрово се присъедини към Споразумението на кметовете до 2050 г.
24.06.2021, 13:16 Мартина Груева

Декларацията за ангажираност и присъединяване на Община Габрово към новите цели на Европейския съюз за постигане на неутралност на климата до 2050 година, заложени в Парижкото споразумение, подписа днес кметът на Габрово Таня Христова. Това се случи по време на конференцията "Дни на климата и енергията" в Габрово, а Декларацията за ангажираност беше предшествана от решение на Общински съвет - Габрово, което бе взето на заседание малко по-рано днес. 

Инициативата “Споразумение на кметовете” има за цел да подкрепи и подпомогне местната власт при прилагането на политиките за устойчива енергия. Местните власти играят ключова роля за ограничаване последиците от изменението на климата, предвид че 80% от консумацията на енергия и емисиите на CO2 се свързват с дейностите, осъществявани в градска среда.

Споразумението на Кметовете е основното европейско движение, с участието на местните и регионални власти, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии.

През 2013 година, с решение на Общински съвет – Габрово №129 от 25.07.2013 година, Община Габрово се присъедини към Споразумението на кметовете. Разработен беше План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Габрово (ПДУЕР/SEAP) за периода 2015 – 2020 г. - официално одобрен на 26 март 2015 г.

Общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 до 2020 година е 20 %. Постигнатите до момента резултати, съгласно поетите ангажименти от Община Габрово към Споразумението на кметовете и извършената инвентаризация на емисиите на парникови газове на територията на общината, показват спад на емисиите с 23.6% през 2016 г. и с 25.6% през 2018 г. спрямо 2008 година, отчетени в официално публикуваните мониторингови доклади.

Във връзка с глобалните климатичните промени Европейският съюз заложи нови по-амбициозни цели в Парижкото споразумение. Новите цели за постигане на неутралност на климата до 2050 година са възприети от Споразумението на кметовете и включват:

ускоряване на декарбонизацията в териториалните граници; подобряване на възможностите за приспособяване към неизбежното въздействие на изменението на климата; осигуряване на достъп на гражданите до сигурна, устойчива и евтина енергия.

Градовете, членуващи в Споразумението на кметовете, се ангажират да подкрепят изпълнението на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове и да приемат общ подход за смекчаване на изменението на климата (намаляване на емисиите на парникови газове), както и за адаптиране към изменението на климата.